Aktualności

Egzamin dojrzałości 2014 rozpoczęty


13980Punktualnie o godzinie 9.00, 5 maja rozpoczął się kilkutygodniowy maraton maturalny, który potrwa do 30 maja.
Pierwszym egzaminem przed którym stanęli tegoroczni maturzyści była matura z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Każdy licealista niezależnie od wybranego przez siebie poziomu musiał odpowiedzieć na pytania do załączonego tekstu, jak również na podstawie wybranych fragmentów poezji lub prozy napisać wypracowanie.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami,  abiurenci z mszczonowskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz  z Zespołu Szkół przed wejściem na salę egzaminacyjną musieli okazać dowód tożsamości, a następnie odebrać nadany przez komisję kod zawierający m.in. numer PESEL oraz wylosować numer stolika.
Po dokonaniu formalności rejestracyjnych uczniowie siedząc przy stolikach oczekiwali już tylko na tematy testu pisemnego z mowy ojczystej. Na opracowanie tematów maturzyści mieli 170 minut. Aby zdać maturę 2014 z języka polskiego, zdający musi uzyskać ponad 30 proc. możliwej do zdobycia liczby punktów z części podstawowej.
W trakcie testu z języka polskiego można korzystać ze słowników poprawnej polszczyzny i ortograficznych.
Na egzaminie pisemnym z języka polskiego sprawdzane są następujące umiejętności: rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego, odbiór tekstu literackiego oraz tworzenie tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Za napisanie wypracowania zdający może uzyskać 50 punktów. Maksymalny wynik za poprawne rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym wynosi 70 punktów. Majowy egzamin nie decyduje ostatecznie o twojej dalszej karierze. Jeżeli nie uda ci się zaliczyć tylko jednego z obowiązkowych egzaminów (pisemnych lub ustnych), możesz podejść do poprawy egzaminu maturalnego już w sierpniu.
Oceny z matury znajdą się na świadectwie dojrzałości, a także w dużej mierze zadecydują, o tym, czy uczniowie dostaną się na wybrane studia.
Nam pozostaje jedynie życzyć tegorocznym maturzystom z Mszczonowa jak najlepszych wyników egzaminu dojrzałości i dostania się na wymarzone kierunki studiów.

Oprac. ŁN.

13976 13977 13978 13979
13981

Źródło: mszczonow.pl