Aktualności

Mszczonów rusza z wielomilionową inwestycją

13994W dniu 8 maja 2014 Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa, Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów wraz z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa Mazowieckiego i Leszkiem Ruszczykiem, wicemarszałkiem województwa Mazowieckiego podpisali długo oczekiwaną umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu gminy Mszczonów pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.
Na tę potężną inwestycję władze samorządowe Mszczonowa pozyskały 77% dotację. Wartość projektu oszacowana jest na ponad 14 milionów złotych.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek nie kryjąc zadowolenia podziękował zarządowi województwa mazowieckiego za przychylną gminie Mszczonów decyzję o przyznaniu środków na modernizację oczyszczalni.
– Dziękuję władzom samorządowym województwa mazowieckiego za zatwierdzenie do współfinansowania tego projektu. Budując przed laty oczyszczalnię ścieków w Grabcach Józefpolskich byliśmy pionierem w wykorzystaniu ówczesnych technologii. Teraz, dzięki przeprowadzeniu modernizacji i rozbudowie mamy szansę po raz drugi posiadać najnowocześniejszą tego typu instalację na Mazowszu- podkreślił Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.
W odpowiedzi, Adam Struzik, marszałek województwa Mazowieckiego podkreślił, że gmina Mszczonów od zawsze na wielu płaszczyznach wiodła prym w innowacyjności i wdrażaniu najnowszych technologii i rozwiązań.
– Gmina Mszczonów kojarzona jest z innowacyjnością będąc pod tym względem liderem na Mazowszu. Jednym z przykładów była budowa kompleksu basenowego Termy Mszczonów i wykorzystanie do tego celu źródeł wody geotermalnej, będącymi odnawialnymi źródłami energii- tłumaczył Adam Struzik.
Zdaniem burmistrza Mszczonowa biorąc pod uwagę ciągły rozwój gminy, powstające nowe osiedla mieszkaniowe oraz lokujące na terenie miasta nowe firmy rozbudowa i modernizacja oczyszczalni jest konieczna.
W ramach projektu zostanie zmodernizowana i przebudowana oczyszczalnia ścieków w Grabach Józefpolskich, w tym m.in. zwiększona zostanie przepustowość oczyszczalni, wprowadzone zostaną nowe urządzenia do wstępnego, mechanicznego oczyszczania.
Modernizacji poddana zostanie także część biologiczna oczyszczalni, polegająca na dobudowaniu osadnika wtórnego i wprowadzeniu procesu osadu czynnego z nitryfikacją, denitryfikacją, usuwaniem związków węgla oraz biologiczną defosfatacją.
W części osadowej nastąpi modernizacja pompowni osadu wstępnego, remont grawitacyjnego zagęszczacza osadu oraz modernizacja istniejącej pompowni cyrkulacji osadu. W pompowni głównej ścieków nastąpi wymiana wyposażenia technologicznego: pomp, armatury i rurociągów.
Prace modernizacyjne obejmą także roboty adaptacyjne, w tym m.in. przebudowę kotłowni, remont budynku dmuchaw, technicznego wraz z budową przyłącza wodociągowego, rozdzielni elektrycznej, a także otoczenia oczyszczalni.
Dzięki modernizacji sterowanie wieloma urządzeniami zostanie skomputeryzowane. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców na terenach objętych inwestycją poprzez poprawę warunków sanitarno-epidemiologicznych.
Prace modernizacyjne trwać będą do 15 maja 2015 roku. Niezaprzeczalnie jest to jedna z większych inwestycji ostatnich lat.

Łukasz Nowakowski

Źródło: mszczonow.pl