Aktualności

Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

14249Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 25 czerwca 2014 roku, odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni jednomyślnie udzielili absolutorium burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, a także wysłuchali informacji z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Informacja na temat działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Grażyna Pływaczewska, dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury przedstawiła radnym  prezentację multimedialną, podczas której radni mogli zapoznać się z szeroką i zróżnicowaną ofertą kulturalną oferowaną przez MOK w roku 2013 oraz w pierwszej połowie roku 2014.
Wśród szerokiej gamy zajęć oferowanych przez MOK znalazły się m.in.: zajęcia grupy teatralnej „Skorpion”, grup wokalnych „Voice” i „Wokaliza”, nauka gry na gitarze, zajęcia z nowoczesnych form tańca, zajęcia plastyczne, rytmiczne, recytatorskie, teatralne. Jak podkreśliła dyrektor MOK-u, oprócz stałych zajęć prowadzonych przez MOK, ośrodek organizuje szereg imprez plenerowych i okolicznościowych, w tym coroczny Jarmark Mszczonowski, Odpust w Lutkówce czy Dożynki w Osuchowie. W ośrodku odbywają się liczne  przedstawienia, cykliczne wernisaże, koncerty w klubie młodzieżowym, koncerty okolicznościowe z okazji Walentynek, Dnia Matki, czy też Dnia Kobiet. Ośrodek  organizuje liczne konkursy, w tym wokalne, recytatorskie, teatralne. W MOK-u także odbywają się spotkania Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona. Zawsze specjalny program MOK przygotowuje na okres ferii zimowych, a także letnich wakacji. Oferta ośrodka skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również seniorów, którzy mogą skorzystać z szerokiej oferty zajęć w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na zakończenie radna Barbara Gryglewska, podziękowała dyrektor MOK-u za ogromne zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz wciąż powiększającej się oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych w ośrodku. Radna podkreśliła również, że Mszczonowski Ośrodek Kultury jest wzorem dla tego typu placówek.
Wielu słów uznania nie szczędził także Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który stwierdził, że program MOK-u to istny majstersztyk.
– Jako Rada Miejska jesteśmy pod wrażeniem działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Dziękujemy za rozpowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta i gminy Mszczonów- podkreślił Marek Zientek.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej

Łukasz Krzysztof Załęski, dyrektor MBP w Mszczonowie zdał informację z działalności jednostki podkreślając, że podstawowym  warunkiem  prawidłowego  funkcjonowania  biblioteki jest systematyczny  wpływ  nowości  i  równoległe  wycofywanie  publikacji  nieprzydatnych.
W roku 2013 biblioteka powiększyła swoje zbiory o 1838 wol. o łącznej wartości 37341,33 złotych.
Za własne środki budżetowe zakupiono 1321 wol. za kwotę 28 341,33 złotych zaś za  fundusze  uzyskane  dzięki  dotacji  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego zakupiono 517 wol. za kwotę  9 000,00 złotych. W sumie użytkownicy mają  dostęp do 28066 książek.
Jak wspomniał dyrektor Łukasz Krzysztof Załęski w minionym roku dokonano bardzo dużej selekcji zbiorów bibliotecznych w filii w Osuchowie. Dzięki współpracy z innymi bibliotekami bardzo zniszczony i przestarzały księgozbiór filii udało się uzupełnić książkami przekazanymi w darze przez biblioteki w Lesznowoli i Raszynie.
Do biblioteki w Mszczonowie zakupione zostały także audiobooki i filmy, których wypożyczanie rozpoczęto od 2014 roku. W sumie zakupiono 116 jednostek: audiooboków – 72 tytuły za kwotę – 1632,32 złotych, filmów – 44 tytuły za kwotę – 1049,95 złotych.
W roku 2013 biblioteka zarejestrowała 29660 odwiedzin, zapisano  1677 nowych czytelników.
Na  odwiedziny  w  bibliotece  oprócz  czytelników  odwiedzających  wypożyczalnie, czytelnie i stanowiska komputerowe składają się także odwiedziny dzieci, które w bibliotece bawią się, grają w gry planszowe, spędzają przerwy i odrabiają prace domowe.
Ogółem w roku sprawozdawczym 2013 odnotowano: 29 660 odwiedzin w wypożyczalni, a prawie 500 osób uczestniczących w imprezach kulturalnych.
Dyrektor wspomniał także, że uruchomiona została nowa strona bibliotekiwww.biblioteka-mszczonow.pl, z bieżącymi informacjami o działalności biblioteki i katalogiem elektronicznym.
Na zakończenie Łukasz Załęski omówił wyzwania, które stoją przed biblioteką.
– Przed nami Program Rozwoju Bibliotek, cykl szkoleń dla pracowników, tworzenie planu rozwoju biblioteki na 3 lata, chcemy zmodernizować nasze obydwie placówki, musimy rozbudować działalność edukacyjno-kulturalną obydwóch placówek, tworzenie kolekcji multimedialnych, budowa „marki” biblioteki jako miejsca przyjaznego i otwartego  na potrzeby mieszkańców, a także nowoczesnego idącego z duchem czasu, dopasowanie godzin otwarcia do potrzeb lokalnej społeczności- wyliczał cele placówki dyrektor MBP w Mszczonowie.
– Cieszę, się że udało się Panu wprowadzić tak wiele zmian wymagających wiele poświecenia i zaangażowania. Cieszę się również, że dociera Pan do różnych grup wiekowych, co wpływa na coraz większe zainteresowanie biblioteką wśród społeczności lokalnej- powiedziała radna Barbara Gryglewska.
– Chcę Panu podziękować za ciężką pracę i za to co zostało wdrożone. Cieszę się, że gmina pozyskała dobrego dyrektora – podsumował na koniec Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa przedstawił radnym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
Budżet gminy na rok 2013 został dokonany uchwałą z 27 grudnia 2012 roku. W roku 2013 budżet ulegał zmianom poprzez uchwały i zarządzenia burmistrza Mszczonowa.
W sprawozdaniu wykazano, że dochód wykonany został na poziomie 48 mln 701 tysięcy złotych, co stanowi 99% ustalonego i skorygowanego planu dochodów. Wydatki zaś stanowiły 49 mln 479 tysięcy złotych, co stanowi 96% ustalonego i skorygowanego planu wydatków. Na koniec roku 2013 deficyt budżetowy wyniósł 778 tysięcy złotych przy zaplanowanym deficycie w wysokości 2 mln 252 tysięcy złotych.
Jak poinformował burmistrz Grzegorz Kozłowski zmniejszenie deficytu było możliwe dzięki prowadzonym przez burmistrza Mszczonowa ograniczeniom w wydatkach bieżących budżetu.
Grzegorz Kozłowski podkreślił także, że gmina w roku ubiegłym pozyskała ponad 2 mln złotych ze środków Unii Europejskiej.
W ramach ogólnych wydatków wykonano szereg inwestycji w tym m.in. dwa przyszkolne place zabaw w Bobrowcach i we Wręczy, nawierzchnię i chodnik na osiedlu Spokojna, przebudowę ulicy Spacerowej w Grabcach Józefpolskich, przebudowę centrum wsi Bobrowce i Piekary oraz modernizację remizy w Osuchowie i termomodernizację remizy we Wręczy, a także zakupiono lekki samochód do ratownictwa technicznego dla OSP Mszczonów. Wykonano również budowę wodociągu w Lutkówce, rekultywację gminnego składowiska odpadów, przebudowę drogi Lutkówka- Lutkówka Kolonia, przeprowadzono też cyfryzację kina w Mszczonowskim Ośrodku Kultury.
Jak poinformował burmistrz Kozłowski, wskaźniki zadłużenia osiągnęły poziom 4,9 % oraz 41,42% przy ustawowych 15% oraz 60%. W związku z tym Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu w 2013 roku.
Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mszczonów głosowali wszyscy obecni radni.

Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu 29 maja br. na posiedzeniu Komisji radni dokonali rzetelnej, merytorycznej analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Jak podkreślił Krzysztof Krawczyk, za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowali jednogłośnie wszyscy  członkowie komisji.
– W wyniku analizy i prac nad wykonaniem budżetu Komisja wnioskuje o udzielenie burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu prawidłowego wykonania budżetu za rok 2013- poinformował Krzysztof Krawczyk.
W uzupełnieniu Waldemar Suski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu powiedział, że wszyscy członkowie Komisji Budżetu szczegółowo poddali analizie sprawozdanie  finansowe z wykonania budżetu wyrażając jednogłośnie pozytywną opinię.
W wyniku głosowania wszyscy obecni na sali radni jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi.
Po uzyskanym absolutorium burmistrz podziękował za udzielone absolutorium oraz za konstruktywną współpracę.
– Jestem dumny, że nasza praca i współpraca jest merytoryczna i konstruktywna, co przekłada się na osiągane sukcesy. Życzę nam aby szczęście nas nie opuszczało i żebyśmy w tym samym składzie mogli pracować w przyszłej kadencji- podsumował Józef Grzegorz Kurek.

Podjęte uchwały 

Podczas sesji przyjęto szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Mszczonów. Przyjęto również uchwałę dotyczącą aktualizacji odnowy miejscowości Wręcza i Lutkówka polegającej na budowie chodników i zatok autobusowych w tych miejscowościach oraz uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2014.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa  między sesjami

Burmistrz poinformował, że gmina Mszczonów w najbliższym czasie przejmie dworzec kolejowy w Mszczonowie od PKP w ramach porozumienia między gminami dotyczącego modernizacji i uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Mszczonów-Tarczyn-Piaseczno-Warszawa.
Józef Grzegorz Kurek wspomniał także o modernizacji budynku weterynarii, w którym będzie wymiana dachu oraz przeniesienie na zewnątrz klatki schodowej.
Burmistrz poinformował, że zgodnie z przyjętym planem inwestor ( Global Parks) wraz z gminą Mszczonów uczestniczą w cyklu spotkań związanych z uzyskaniem pozwoleń na podłączenie Aquaparku do sieci niezbędnych mediów.
Z przedstawionej informacji wynikło również, że inwestycje własne samorządu realizowane są zgodnie z planem. W chwili obecnej gminie zostały do rozstrzygnięcia trzy przetargi, w tym na parking i saunę na terenie Term oraz na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu.

Spraw różne

Niecodziennym wydarzeniem przed rozpoczęciem obrad, było uroczyste wręczenie stypendiów dla czwórki stypendystów ze szkół z terenu gminy Mszczonów.
Józef Grzegorz Kurek wręczając stypendia  pogratulował uczniom wiedzy podkreślając, że  pieniądze zdobyte głową są najdroższe i najcenniejsze.
Wiele ciepłych słów skierował także do stypendystów i ich rodziców Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie.
– To dla nas zaszczyt i honor, że możemy tak uzdolnionym osobom  w gminie Mszczonów wręczyć te skromne uznane. Liczę, że w przyszłości wypracowane własnym intelektem pieniądze będą większe i będą bardziej Was satysfakcjonowały- powiedział Łukasz Koperski.
Na zakończenie radna Barbara Gryglewska, jako przewodniczą Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży pogratulowała wszystkim nagrodzonym  oraz pedagogom i dyrektorom szkół, których praca miała wpływ na osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce.

Łukasz Nowakowski

W ramach Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Burmistrz Mszczonowa przyznał w roku szkolnym 2013/2014 cztery stypendia następującym stypendystom:

  1. Sandrze Materskiej – uczennicy III klasy Gimnazjum im. JanaAdama Maklakiewicza w Mszczonowie.
  2. Przemysławowi Iżyckiemu – uczniowi klasy IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów
    w Mszczonowie.
  3. Ewelinie Annie Ziółkowskiej – uczennicy IV klasy Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół
    w Mszczonowie.
  4. Sylwii Karolinie Jasińskiej – uczennicy IV klasy Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół
    w Mszczonowie.

 

 

źródło:mszczonow.pl