Aktualności

Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

13405W środę 20 sierpnia 2014 roku, odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni przyjęli sprawozdanie z działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi za 2013 rok i pierwsze półrocze 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności MOPS. Ponadto, Rada Miejska podjęła szereg bieżących uchwał.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszczonowie za 2013 rok i pierwsze półrocze 2014 roku.

Jadwiga Laskowska, przewodnicząca komisji podkreśliła, że zaplanowane na kwotę 229.800,00 zł wydatki w roku 2013 zostały przeznaczone na szereg zadań, w tym m.in. na przeciwdziałania alkoholizmowi, zielone szkoły, dożywianie dzieci w świetlicy i programy profilaktyczne.
W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku komisja odbyła 22 spotkania. W tym czasie do komisji wpłynęły: 43 podania w sprawie nadużywania alkoholu i przemocy, 92 podania w sprawie pomocy finansowej, w tym (wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy, itp.), 5 wniosków skierowano do biegłych (psycholog i psychiatra), 5 wniosków skierowano do sądu. Wydano 12 pozytywnych postanowień w sprawie usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Przewodnicząca poinformowała także, że planowane wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszczonowie na 2014 rok opiewają na kwotę 230.000,00 zł.
Komisja w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku odbyła 12 spotkań. W tym czasie do komisji wpłynęły: 21 podań w sprawie nadużywania alkoholu i przemocy, 43 podania w sprawie pomocy finansowej, w tym (wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy, itp.), 5 wniosków skierowano do biegłych (psycholog i psychiatra). Wydano 2 pozytywne postanowienia w sprawie usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano spektakle dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z terenu gminy Mszczonów. Na co dzień komisja finansuje dożywianie dzieci w postaci kanapek w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu wiejskiego oraz w gimnazjum w Mszczonowie oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej.
Komisja współpracuje ze szkolnym psychologiem i pedagogiem w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mszczonowie i w Osuchowie, Poradnią Leczenia Uzależnień w Żyrardowie oraz Komisariatem Policji w Mszczonowie.
Dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych działa Klub AA „ZORZA”, który mieści się w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 31.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 16.15 do 18.00 czynny jest punkt interwencyjny w świetlicy środowiskowej w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 31.
Korzystając z okazji radna Barbara Gryglewska pytała o korzystanie osób uzależnionych od alkoholu z pomocy świadczonej przez komisję.
– Wiadomo, że w dzisiejszych czasach rośnie ilość osób uzależnionych i współuzależnionych do alkoholu, zwłaszcza dotyczy to coraz młodszych ludzi. Proszę powiedzieć jak wygląda sytuacja w naszej gminie. Czy rośnie liczba osób korzystających z pomocy komisji i jakie są to głównie osoby- pytała radna Gryglewska.
W odpowiedzi Jadwiga Laskowska poinformowała, że na spotkania przychodzą głównie osoby starsze, wskazane przez rodzinę lub policję. Budującym jest fakt, że nie odnotowuje się przypadków uzależnień od alkoholu wśród osób młodych.
Na zakończenie Łukasz Koperski jak przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie podziękował przewodniczącej komisji Jadwidze Laskowskiej oraz członkom komisji za ogrom pracy i niebywałe zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy osobom potrzebującym.
– Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że spotykacie się Państwo z trudnymi sprawami, gdyż mieszkańcy mają różne problemy. Dziękuję w imieniu swoim i wszystkich radnych za niesienie pomocy naszym mieszkańcom. Życzymy także, aby w kolejnych latach komisja działała tak wzorowo na rzecz społeczeństwa i była doceniana przez władze samorządowe jak miało to miejsce do tej pory- podsumował Łukasz Koperski.

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2013 rok i pierwsze półrocze 2014 roku.

Barbara Ciszewska, kierownik MOPS szczegółowo omówiła zakres działalności Ośrodka podkreślając, że z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie mieszkańców, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz podstawowych zadań prowadzi specjalistyczne poradnictwo prawne oraz psychologiczne. Spotkania świadczone są przez radcę prawnego oraz przez psychologa osobom i rodzinom pomocy społecznej, wykazującym potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych według wcześniejszych zapisów, w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00 (radca prawny) oraz w każdą środę i piątek
w godzinach 8.00 – 13.00 (psycholog).
Ponadto, w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mszczonowie w roku ubiegłym zrealizował po raz kolejny projekt „Lepsze jutro Młodych” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Całkowita wartość projektu wyniosła 133 400,00 zł, w  tym wkład własny 14 007,00 zł. Projekt trwał od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Celem ogólnym projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych  bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo  mieszkańców gminy.
Zadaniem projektu było przywrócenie beneficjentom zdolności do aktywnego poszukiwania pracy oraz zatrudnienia na rynku pracy. Możliwość integracji w społeczeństwie, zwiększenie motywacji kwalifikacji zawodowych, radzenie sobie z napotykanymi przeszkodami w realizacji  tych procesów , umożliwienie powrotu do aktywizacji zawodowej oraz zdobycie nowego zawodu i  miejsca pracy na rynku.
W tegorocznej edycji projektu za kwotę 117 793,48 zł do końca października br. przeszkolonych zostanie 16 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 10 kobiet oraz 6 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne oraz 2 uczące się.
Kierownik MOPS określiła również zakres zadań pomocy społecznej na terenie objętym działalnością do których należą m.in.: rozeznanie potrzeb jednostkowych i środowiskowych, udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb osoby lub rodziny, w tym m.in. zasiłków celowych, okresowych, stałych, usług opiekuńczych, udzielanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a także przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne.
Wiele uwagi Barbara Ciszewska poświęciła omówieniu form wspierania osób i rodzin. W tym celu MOPS uruchomił Gminny Program Wspierania Rodziny w na lata 2013 – 2015, który stworzył lokalny system ochrony oraz wsparcia rodzin z dziećmi, w szczególności przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Z przeprowadzonej analizy danych wynika, iż główną przyczyną powstawania dysfunkcji w rodzinach jest brak odpowiednich wzorców z jakich mogą brać przykład dzieci wychowujące się w rodzinach dysfunkcjonalnych, zagrożonych zjawiskami patologii społecznej oraz nieumiejętność zachowania się w sytuacjach problemowych. Najczęstszym problemem, pojawiającym się w rodzinach dysfunkcjonalnych jest alkoholizm, narkomania, powstawanie nieformalnych grup rówieśniczych, a takie stosowanie nieprawidłowych metod wychowawczych przez rodziców.
Z tego powodu o pomoc w 2013 roku ubiegało się161 rodzin (łączna liczba osób w tych rodzinach to 802), zaś do 30 czerwca 2014r. ubiegało się 40 rodzin (łączna liczba osób w tych rodzinach 170).
Na zakończenie kierownik MOPS poinformowała, że w 2013 roku wydano 265 kart Dużej rodziny dla 51 rodzin oraz dofinansowano wyjazdy dla 73 dzieci na zieloną szkołę na kwotę18 792,50 zł. Z kolei do dnia 30 czerwca 2014 roku wydano 211 kart Dużej rodziny dla 42 rodzin oraz dofinansowano wyjazdy dla120 dziecina zieloną szkołę na kwotę 30 562,50 zł, co potwierdza zasadność wprowadzenia karty Dużej rodziny na terenie gminy Mszczonów.
Po przedstawionym sprawozdaniu wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek, wyraził wdzięczność za pracę i zakres prowadzonej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.
– Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem ogromu Pani pracy i pracowników MOPS-u na rzecz podopiecznych ośrodka i tym samym naszych mieszkańców, aby żyło im się lepiej- mówił Marek Zientek. Co roku gmina Mszczonów wydaje blisko 5 mln złotych na opiekę społeczną, dzięki czemu możliwe jest niesienie pomocy ludziom potrzebującym dodał wiceprzewodniczący RM.

Podjęte uchwały

Rada Miejska podjęła szereg bieżących uchwał, w tym: uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wymysłów, fragment miejscowości Marków -Towarzystwo oraz fragment miasta Mszczonów.
Ponadto, podjęto uchwałę zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększono dochody budżetu o kwotę 396.690,82 zł i zmniejszono dochody budżetu o kwotę 386.998,82 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51.286.639,18 zł.
Uchwała zwiększyła wydatki budżetu o kwotę 589.976,01 zł i zmniejszyła wydatki budżetu o kwotę 580.284,01 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.639.005,18 zł.
Radni  uchwalili także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mszczonów na lata 2014-2023.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w okresie między sesjami członkowie komisji odbyli dwa posiedzenia kontrolne.
W dniu 5 sierpnia komisja odbyła posiedzenie w Geotermii Mazowieckiej analizując sprawozdanie finansowe i działalność spółki pod względem m.in. przygotowań do sezonu grzewczego i cen ciepła.
W dniu 7 sierpnia zespół analizował sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie za 2013 rok i pierwsze półrocze 2014 roku.
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że gospodarka finansowa i bieżąca działalność spółki Geotermia Mazowiecka oraz Miejskiego Przedszkola prowadzone są prawidłowo.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami

W okresie między sesjami wydanych zostało 12 zarządzeń, które głównie dotyczyły zmian w gminnym budżecie oraz powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, którzy ubiegali się o awans zawodowy.
Burmistrz poinformował także o zmianach na stanowisku dyrektora w Szkole Podstawowej w Bobrowcach i Zespole Szkół w Osuchowie.
Ponadto, burmistrz Józef Grzegorz Kurek wspomniał, że z uwagi na brak wyłonienia oferenta w przetargu na budowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu, gmina Mszczonów zmuszona została ogłosić kolejny przetarg na tę inwestycję.
Oprócz tego samorząd czeka na rozstrzygnięcie trzech innych przetargów dotyczących m.in. rozbudowy Term i ulicy Leśnej w Adamowicach.

Sprawy różne

Marek Zientek oraz Andrzej Osiński jako wiceprzewodniczący RM zgłosili w imieniu swoich wyborców, mieszkańców Osuchowa i Lutkówki prośbę do burmistrza o wyegzekwowanie od powiatu żyrardowskiego oczyszczenia 100 metrów bieżących drogi powiatowej na odcinku od ulicy Granicznej w Osuchowie w kierunku Lutkówki.
– Na tym odcinku odrosty z akacji zasłoniły widoczność, co wpływa na ograniczenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego- wyjaśnił Marek Zientek.
Wiceprzewodniczący przypomniał również o potrzebie wycięcia suchych i niebezpiecznych drzew i gałęzi w centrum Osuchowa.
– Zwracam się z prośbą o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg dotyczącą wycięcia suchych drzew i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Sprawa jest pilna, gdyż 14 września w Osuchowie odbędą się Dożynki na które przybędą rzesze ludzi z całej gminy Mszczonów i sąsiednich jednostek samorządowych- dodał Marek Zientek.
Następnie, Łukasz Koperski w imieniu mieszkańców ulicy Sienkiewicza i swoim zwrócił się z prośbą do burmistrza Mszczonowa o zamontowanie muld w tejże ulicy z uwagi na organizowanie w tym miejscu wyścigów samochodów i motocykli.
– To co się dzieje ostatnimi czasy na ulicy Sienkiewicza przechodzi wszelkie wyobrażenia. Otóż nagminnym stało się organizowanie wieczorami wyścigów samochodów i motocykli. Te maszyny osiągają niebywałe prędkości, a kierowcy nie wyrabiając się na łuku drogi wjeżdżają na chodniki, niszczą słupki i rozbijają swoje auta- mówił z oburzeniem przewodniczący Rady Miejskiej.
– To tylko kwestia czasu, żeby doszło do tragedii i wielkiego nieszczęścia. Dlatego żeby temu zapobiec trzeba zamontować spowalniacze, które wykluczą tego typu wybryki- apelował Łukasz Koperski.
Uczestniczący w sesji Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu Policji w Mszczonowie, poinformował, że tego typu przypadki mają miejsce w wielu miejscach, nie tylko na ulicy Sienkiewicza.
– Takie zdarzenia, to nie tylko problem gminy Mszczonów, ale całego powiatu żyrardowskiego tłumaczył funkcjonariusz.
W podsumowaniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek zapowiedział, że trapiący mieszkańców ulicy Sienkiewicza problem zostanie rozwiązany.

Łukasz Nowakowski