Aktualności

Z obrad L sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

14760Z obrad L sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 8 października 2014 roku, odbyła się jubileuszowa, L sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali m.in. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz w placówkach podległych gminie, a także podjęli szereg bieżących uchwał.

Informacja z wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2014 roku oraz w placówkach podległych gminie

Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów poinformowała, że gmina Mszczonów otrzymała pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, dotyczącą przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, co świadczy o prawidłowo prowadzonej polityce finansowej.
Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego podsumował sprawozdanie wyrażając zadowolenie, że gminny budżet za I półrocze został oceniony pozytywnie, a gmina Mszczonów zarządzana jest prawidłowo.

Podjęte uchwały

Rada Miejska w Mszczonowie jednogłośnie podjęła szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie oraz uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów. Jak tłumaczyła Bożena Kowalska z Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Ponadto, radni przyjęli również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i zamianę nieruchomości oraz określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mszczonów.
Rada Miejska jednomyślnie przyjęła także uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, które wzrosną o 0,4% w stosunku do obecnie obowiązujących.
Radni podjęli również uchwałę zmieniająca uchwałę Budżetową gminy Mszczonów na rok 2014. W myśl wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.804.694,30 zł zaś plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 51.452.328,30 zł.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zdał informację z działalności komisji, która w okresie między sesjami odbyła dwa posiedzenia kontrolne, w tym w dniu 15 września w siedzibie ZOPO, komisja skontrolowała wydatki osobowe w oświacie i sprawy różne.
Zespół kontrolny analizował także wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz w placówkach podległych gminie Mszczonów. Po dokonanej kontroli komisja nie wniosła żadnych uwag.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zdając informację ze swojej działalności między sesjami poinformował, że w tym okresie wydanych zostało piętnaście  zarządzeń dotyczących głównie spraw związanych z wykonaniem budżetu gminy i zmian w uchwale budżetowej oraz przekazania środków trwałych dla Gminnego Centrum Informacji. Ponadto, zarządzenia dotyczyły zmian na stanowisku dyrektora w Zespole Szkół w Osuchowie i Szkole Podstawowej w Bobrowcach.
W trakcie sprawozdania burmistrz z satysfakcją podkreślił także, że na terenie dzielnicy przemysłowej powstaną dwa duże zakłady pracy o łącznej powierzchni 16 hektarów, które wygenerują nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności.
Na zakończenie Józef Grzegorz Kurek oznajmił, że zakończono przetarg na przebudowę ulicy Leśnej w Adamowicach. Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy prace ruszyć mają jeszcze w tym roku. W tym roku także, wykonane zostały wszystkie inwestycje realizowane z tzw. funduszu sołeckiego.
W przyszłym roku natomiast, zakończy się modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.
– Cieszę się, że prace przy tej potężnej inwestycji idą zgodnie z zakładanym planem, a wykonawca konsekwentnie realizuje kolejne etapy modernizacji- mówił burmistrz Mszczonowa.
Zdaniem burmistrza optymistycznie wygląda także budowa kanalizacji w miejscowościach Wymysłów- Sosnowica.

Łukasz Nowakowski