Aktualności

Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

15098W środę 3 grudnia 2014 roku, odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której powołano stałe komisje Rady Miejskiej w Mszczonowie określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. Ponadto, podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Mszczonowa oraz wytypowano w drodze głosowania delegata reprezentującego gminę Mszczonów w Związku Gmin Mazowsza Zachodniego.

Podczas obrad II sesji RM, radni powołali trzy komisje Rady Miejskiej w Mszczonowie określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. Przy Radzie Miejskiej VII kadencji funkcjonować będą: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych.
Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że jednym z priorytetów powołania nowych komisji było stworzenie specjalistycznych zespołów ludzi w skład których weszli fachowcy z danych dziedzin życia. Drugim z powodów były kwestie organizacyjne i usprawnienie pracy członków komisji.
Korzystając z okazji przewodniczący zwrócił się z prośbą do burmistrza Józefa Grzegorza Kurka o dalszą wzorową współpracę pomiędzy radnymi a szefami poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów i wydziałów Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.
W podsumowaniu Łukasz Koperski życzył nowo wybranym przewodniczącym komisji satysfakcji z wykonywanych zadań oraz konstruktywnej wspólnej pracy na rzecz całej Rady Miejskiej i Mszczonowa.
Z kolei radna Barbara Gryglewska podziękowała radnym za powierzenie zaszczytnej funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, jednocześnie deklarując, że komisja będzie pracowała efektywnie, merytorycznie i z pożytkiem na rzecz lokalnej społeczności.
Wiele słów podziękowań do Rady skierował także radny Ryszard Stusińki, który jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa podziękował serdecznie za powierzoną funkcję i zaufanie.
– Sprawność prac komisji zależy głównie od naczelników, kierowników i dyrektorów wydziałów i jednostek, którzy dane sprawy przedstawiają i referują podczas komisji.
Do tej pory współpraca pomiędzy pracownikami Urzędu a Radą układała się wzorowo, dlatego żywię nadzieję, że w obecnej kadencji sytuacja ta nie ulegnie zmianie- podsumował na koniec Ryszard Stusiński.
W kolejnych punktach obrad radni ustalili miesięczne wynagrodzenie burmistrza Mszczonowa uchwalając je na poziomie z ubiegłej kadencji.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podziękował radnym za przyjęcie uchwały deklarując, że będzie w dalszym ciągu pracował z jak największym zaangażowaniem na rzecz gminy Mszczonów, jak miało to miejsce do tej pory.
Ponadto, Rada w wyniku głosowania, jednomyślnie wybrała radnego Ryszarda Stusińskiego do reprezentowania gminy Mszczonów w Związku Gmin Mazowsza Zachodniego.

Łukasz Nowakowski

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE ( lata 2014-2018)

Komisja Rewizyjna w składzie:

Krzysztof Krawczyk- Przewodniczący Komisji
Waldemar Suski- Wiceprzewodniczący Komisji
Barbara Gryglewska- Członek Komisji
Andrzej Osial- Członek Komisji
Mirosław Wirowski- Członek Komisji
Ryszard Stusiński- Członek Komisji
Piotr Chyła- Członek Komisji

Do zadań komisji należeć będzie :

– opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium,
-wykonywanie kontroli zleconych przez Radę Miejską,
– realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w składzie:

Ryszard Stusiński- Przewodniczący Komisji
Jerzy Siniarski- Wiceprzewodniczący Komisji
Waldemar Suski- Członek Komisji
Robert Głąbiński- Członek Komisji
Andrzej Osial- Członek Komisji
Łukasz Koperski- Członek Komisji
Mirosław Wirowski- Członek Komisji
Renata Siwiec- Członek Komisji
Dariusz Olesiński- Członek Komisji
Andrzej Osiński- Członek Komisji
Marek Zientek- Członek Komisji
Marek Baumel- Członek Komisji

Do zadań komisji należeć będzie :

– opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy,
– opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
-opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego.
-opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, planach zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych,
-opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz zakresu realizacji inwestycji gminnych,
-proponowanie podjęcia działań promujących Gminę,
-opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa,
-opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad należytym stanem sanitarnym, czystością i porządkiem w gminie,
-opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w składzie:

Barbara Gryglewska- Przewodnicząca Komisji
Piotr Chyła- Wiceprzewodniczący Komisji
Robert Głąbiński- Członek Komisji
Renata Siwiec- Członek Komisji
Jerzy Siniarski- Członek Komisji
Krzysztof Krawczyk- Członek Komisji
Dariusz Olesiński- Członek Komisji

Do zadań komisji należeć będzie:

– opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura fizyczna, oświata i wychowanie, zdrowie i opieka społeczna,
-opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, kultury, kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej,
-koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sportowych.

źródło:mszczonow.pl
15099150971510115098