Aktualności

Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

15362

We wtorek, 30 grudnia 2014 roku, odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni podjęli szereg bieżących uchwał oraz wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami.

Podjęte uchwały

Radni podczas obrad IV sesji Rady Miejskiej wysłuchali Teresę Koszulińską, naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, która przedstawiła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.
Radni podjęli także uchwałę dotyczącą zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz jednomyślnie podjęli znaczącą dla gminy Mszczonów uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014-2023, omówione przez Grzegorza Kozłowskiego, zastępcę burmistrza Mszczonowa.
Grzegorz Kozłowski przedstawił także uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2014.
W wykazie planu finansowego znalazły się: przebudowa ulicy Leśnej w miejscowościach Adamowice-Gąba, rozbudowa produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów” (budowa 32 miejsc parkingowych przy wjeździe do Term) oraz powiększenie oferty o budowę placu zabaw na terenie kompleksu. Ponadto, plan zakłada budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim oraz przebudowę linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie. Łączna kwota wydatków niewygasających przeniesionych na rok 2015 wynosi ponad milion złotych.
Przed głosowaniem nad treścią uchwał radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa poinformował, że projekty niniejszych uchwał były szczegółowo analizowane przez komisję, a jej członkowie pozytywnie zaopiniowali ich treść.
Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami

W okresie między sesjami wydano dwa zarządzenia, które dotyczyły zmian w budżecie gminy na rok 2014, a także powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie.
Burmistrz poinformował, że gmina Mszczonów czeka na ogłoszenie listy projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorząd Mszczonowa liczy na wsparcie finansowe projektu przebudowy centrum wsi Lutkówka i Wręcza.
– Liczymy na wsparcie ze środków zewnętrznych obu projektów. Jeśli dostaniemy tylko informację, że nasze inwestycje uzyskają wsparcie finansowe, to gmina ogłosi przetarg na wykonawcę- zapewnił burmistrz Mszczonowa.
Na zakończenie, prowadzący obrady IV sesji Rady Miejskiej, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek złożył w imieniu wszystkich radnych i swoim noworoczne życzenia: burmistrzom, naczelnikom i pracownikom Urzędu Miejskiego oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy, a także wszystkim obecnym na sali osobom.
– Życzę, aby rok 2015 spełnił Państwa nadzieje, wszystkie marzenia i plany.
Nowy rok bowiem oznacza wiele założeń, głównie jeżeli chodzi o wielkie, historyczne inwestycje, które czekają gminę Mszczonów- podsumował Marek Zientek.

 Łukasz Nowakowski
źródło:mszczonow.pl