Aktualności

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 20 lutego 2017 r.

21407Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena stanu bezpieczeństwa w gminie oraz zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej, które dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, edukacji oraz kwestii finansowych.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej Przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W obradach uczestniczyli także wiceprzewodniczący RM Marek Zientek i Andrzej Osiński, radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski i radny Andrzej Osial.

Stan bezpieczeństwa w gminie omówił Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie Krzysztof Puszcz. Zebranym radnym przedstawił on, między innymi, sytuację kadrową posterunku, ilość poszczególnych postępowań, interwencji oraz zdarzeń na terenie Ziemi Mszczonowskiej.

Pierwszy projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki przedstawiła Aleksandra Miastowska. Plan zmian był już konsultowany z mieszkańcami, którzy nie wnieśli do niego żadnych uwag. Omawiany teren leży w sąsiedztwie drogi powiatowej 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce a zajmują go głównie nieużytki rolne. Wprowadzenie zmian dopuści w tej okolicy zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, działalność usługową i rolniczą (zabudowa zagrodowa). Plan wyznacza także drogi wewnętrzne, które umożliwią poruszanie się po tym terenie. Wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński zwrócił uwagę na dopuszczalną wysokość budynków jednorodzinnych, która w przedłożonym planie wynosi 10 m. Z racji tego, że w obecnym czasie niezwykle trudno zaprojektować dom o tym parametrze, wnioskował o rozważenie zwiększenia tego wymiaru maksymalnego do 12 m.

Małgorzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego przedstawiła do zaopiniowania cztery projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Adamówek. Omawiany teren został wyposażony w kanalizację, co oznacza, że zasadne jest dopuszczenie zabudowy mieszkalnej na jego obszarze.

Kolejny projekt dotyczył fragmentu miejscowości Badów Górny. We wcześniejszym planie znajdował się zapis o braku możliwości dzielenia działek położonych na tym terenie. Zmiana dotyczy właśnie tego obostrzenia a wywołana została zakupem gruntu jako współwłasności. Funkcjonujący zapis uniemożliwia jego podzielenie pomiędzy nowych właścicieli.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmie także fragment terenu miejscowości Gąba. Omawiana okolica jest zagospodarowana przez tereny leśne i mieszkalne. Projekt uchwały przewiduje podzielenie obszaru w planie zagospodarowania na dwa tereny, co ułatwi procedury zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w przyszłości.

Ostatnia z przedstawionych przez Małgorzatę Krześniak uchwał dotyczyła zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Osuchowie. Działka, której zakup jest planowany, jest niezbędna w celu zbudowania nowej drogi prowadzącej z terenu tej miejscowości.

Następne projekty uchwał przedstawiła Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Pierwszy z nich dotyczył procesu rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów. Kolejny poruszał to samo zagadnienie w kontekście przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych. Treść obydwu uchwał pozostaje bez zmian – korekcie uległa jedynie podstawa prawna, na podstawie której została ona określona. Trzeci projekt dotyczył reorganizacji sieci szkół gminnych, a ostatni – skargi złożonej na Ewę Zielińską (dyrektor ówczesnego ZOPO).

Jadwiga Barbulant, Skarbnik gminy Mszczonów, przedstawiła projekty zmian uchwały budżetowej na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Wprowadzone korekty dotyczyły wysokości kwot dochodów i wydatków oraz ich struktury. Jak wyjaśnił burmistrz Józef Grzegorz Kurek, zmiany są wywołane przesunięciem terminów naborów wniosków w ramach rewitalizacji. Ponadto, opowiedział on też członkom Komisji o przygotowywanej uchwale w sprawie sprzedaży terenu obok Term firmie, która zamierza zbudować tam basen głębinowy. Trwają rozmowy w tej sprawie, ale przedsiębiorstwo przed zakupem musi jeszcze dokonać stosownych pomiarów geologicznych.

Kolejną sprawą poruszoną przez burmistrza Kurka jest kwestia zanieczyszczania powietrza poprzez spalanie śmieci w piecach. Włodarz gminy ubolewał nad faktem, że jego kompetencje nie pozwalają mu na czynną interwencję w tej sprawie, a jedynie na zainteresowanie nią odpowiednich służb. Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński zwrócił uwagę na jakość węgla w Polsce, która to też może się przyczyniać do powstawania gryzącego dymu. Zadał również pytanie o zakup samochodu dla OSP Piekary. W odpowiedzi burmistrz Kurek wyjaśnił, że stary pojazd tej jednostki nie nadaje się już do użytkowania, a brak samochodu spowodowałby likwidację OSP Piekary, która zrzesza wielu młodych ludzi. W związku z tym, gdy pojawiła się okazja zakupu używanego pojazdu za rozsądne pieniądze, zostanie ona wykorzystana.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował obecnemu na sali komendantowi Puszczowi za akcję, która doprowadziła do wykrycia procederu kradzieży i sprzedaży drewna z lasu. Zorganizowana grupa złodziei dokonywała nielegalnej wycinki drzew na ogromną skalę. Radny Zientek prosił również o przekazanie wyrazów uznania dzielnicowej Emilii Wielorańskiej, której intuicja pozwoliła na wykrycie zdarzenia i ujęcie sprawców.

Korzystając z obecności komendanta, radny Robert Głąbiński zadał pytanie o wygląd będącego w budowie komisariatu oraz przywracanie starych posterunków. W odpowiedzi komendant Puszcz zapewnił, że przyszła siedziba policji będzie posiadała funkcjonalny rozkład pomieszczeń i nowoczesne wyposażenie. Przywrócenie posterunku w Radziejowicach wymagałoby zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez tamtejszą gminę. Na dzień dzisiejszy jest ono mało prawdopodobne.

Radny Andrzej Osial zadał burmistrzowi pytanie dotyczące ewentualnej możliwości podłączeń do kanalizacji oraz gazu związanych z budową parku wodnego. W odpowiedzi gospodarz miasta zapewnił, że sytuacja jest monitorowana, jednak na pojawienie się takiej szansy trzeba jeszcze poczekać. Na tym zakończono obrady Komisji, podczas których zatwierdzono wszystkie projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI