Aktualności

Z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

21444W środę, 22 lutego 2017 roku, odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian bieżącego budżetu, korekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, placówek edukacyjnych w gminie oraz poboru podatków w drodze inkasa. Podczas obrad dokonano także oceny bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Swoje uwagi do porządku obrad jako pierwsza wniosła Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa Koszulińska, która zgłosiła uchwałę dotyczącą odpłatnego zbycia nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie Term. Skarbnik Jadwiga Barbulant prosiła o włączenie w plan sesji dwóch uchwał dotyczących poboru podatków w drodze inkasa.

Ocena bezpieczeństwa w gminie Mszczonów

Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Mszczonowie za 2016 rok złożył komendant Krzysztof Puszcz. Na początku przedstawił skład kadrowy posterunku, który wynosił 26 osób i funkcjonował w podziale na 3 zespoły: kryminalny (7 policjantów), dzielnicowy (3 policjantów) oraz patrolowo-interwencyjny (14 policjantów), Załogę komisariatu uzupełniają komendant i jego zastępca, którym w ubiegłym roku został Bernard Grzejszczak. W 2016 r. zmianie uległ także dzielnicowy terenów wiejskich – Pawła Czarneckiego zastąpiła Emilia Wielorańska. Komendant Puszcz przedstawił także stan floty transportowej, który w ubiegłym roku wynosił 3 radiowozy oznakowane i 4 nieoznakowane. Kolejnym punktem jego prezentacji było mówienie ilości tzw. mocnych przestępstw w latach 2014-2016. Kategoria ta obejmuje kradzieże, kradzieże z włamaniem, pobicia, uszkodzenia mienia, rozboje – wymuszenia rozbójnicze, uszkodzenia ciała i kradzieże pojazdów. Okazuje się, że zmalała liczba przestępstw praktycznie każdego z tych rodzajów. Wzrosła z kolei wykrywalność sprawców, która w ubiegłym roku była najwyższa od lat i wyniosła 74,35%. Skróceniu uległ czas dojazdu na interwencje, zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich.

Komendant Puszcz opowiedział także o pracy każdego z dzielnicowych. Miastem Mszczonów opiekuje się Sławomir Zieliński a terenami wiejskimi – Emilia Wielorańska (do 1.08.2016 r. – Paweł Czarnecki). Dzielnicowi w ubiegłym roku m.in. prowadzili interwencje – w tym domowe, zatrzymywali przestępców, spotykali się z mieszkańcami, prowadzili działania prewencyjne, udzielali asyst komornikom, ujawniali osoby poszukiwane oraz nakładali mandaty karne za wykroczenia.

Jak podkreślał komendant, w 2016 r. w wyniku prowadzonych działań zwracano również uwagę na tematykę nieletnich. W tym obszarze ujawniano niepełnoletnich zagrożonych demoralizacją, kierowano zawiadomienia do sądu rodzinnego, ujawniano nieletnich pod wpływem alkoholu, zatrzymano także niepełnoletniego na samowolnym pobycie poza placówką opiekuńczą. Prewencyjnie policjanci odbywali także spotkania z młodzieżą i pedagogami szkolnymi.

W 2016 r. mszczonowscy policjanci przeprowadzili 18 procedur Niebieskiej Karty, czyli dotyczących przemocy domowej, z których część zakończyła się skierowaniem spraw do sądu. Korzystając z okazji komendant Puszcz podziękował za owocną współpracę Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kuratorom zawodowym, dzięki którym możliwa jest pomoc ofiarom przemocy w rodzinie i osobom z problemem alkoholowym.

Ubiegły rok przyniósł ze sobą 146 kolizji drogowych, co oznacza spadek w porównaniu do 156 tego typu zdarzeń w 2015 r. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa drogowego, mszczonowscy policjanci ujmowali nietrzeźwych kierowców, odbierali im dokumenty prawa jazdy, określili miejsca najczęstszego występowania kolizji i wypadków. Komendant Puszcz opowiedział także o działaniu służb ponadnormatywnych, które są finansowane z dodatkowych środków przekazywanych przez gminę Mszczonów. Na zakończenie kierujący komisariatem podziękował burmistrzom, przewodniczącemu i całej Radzie Miejskiej za całoroczną współpracę oraz wyraził nadzieję na podobne wsparcie w 2017 r.

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie Arkadiusz Zgieb przedstawił radnym, jak działalność mszczonowskich policjantów wygląda na tle całego powiatu żyrardowskiego. Na początek swojej prezentacji zaprezentował dane ogólne dotyczące wyników osiągniętych w latach 2015-2016 z podzieleniem na poszczególne przestępstwa. Komendant Zgieb przedstawił ilość postępowań wszczętych i spraw rozwiązanych oraz wykrywalność w latach 2014-2016 w poszczególnych posterunkach z terenu powiatu. Zarządzający lokalną policją opowiedział także o liczbie tymczasowych aresztowań, działalności służb prewencyjnych, ilości zatrzymań „na gorącym uczynku”, aktywności patrolowo-interwencyjnej, postępowaniach wyjaśniających, zmianach liczebności personelu. Kolejnym omawianym tematem było bezpieczeństwo drogowe. Komendant zauważył, że najczęstsze przyczyny wypadków drogowych od lat pozostają takie same – nadmierna prędkość, brak rozsądku kierowców i pieszych oraz wymuszenia pierwszeństwa.

Ważnym punktem wystąpienia był też temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Potencjalnie niebezpieczne miejsca zaznaczono na mapie po wielu konsultacjach społecznych. Komendant apelował o nanoszenie na KMZB nowych lokalizacji. Zachęcał też do korzystania z aplikacji mobilnej Moja Komenda, która umożliwia szybki kontakt z dzielnicowym i najbliższym posterunkiem.

Radny Mirosław Wirowski podziękował przedstawicielom policji za ich pracę oraz duży procent wykrywalności zdarzeń. Przy okazji wspomniał o problemie z podwójnymi przejściami przy ulicy Tarczyńskiej, z których jedno jest nieoznakowane. W odpowiedzi usłyszał, że pasy na jezdni zostały przeniesione i dlatego stara lokalizacja nie posiada znaków.

Radny Andrzej Osiński zwrócił się z kolei z prośbą o zwiększenie liczby kontroli ruchu drogowego w Chudolipiu, gdzie notorycznie przekraczana jest prędkość. Wiceprzewodniczący zwrócił też uwagę, że we wskazanym miejscu przejeżdża autobus szkolny, tak więc piraci drogowi stwarzają zagrożenie dla poruszających się nim dzieci.

Radny Marek Zientek wyraził zadowolenie z tak dużej i ciągle zwiększającej się wykrywalności sprawców przestępstw. Podziękował również komendantowi Puszczowi oraz dzielnicowej Emilii Wielorańskiej za wykrycie procederu nielegalnej wycinki i sprzedaży drewna z lasów państwowych i prywatnych.

Przewodniczący Łukasz Koperski zadał komendantowi mszczonowskiego posterunku pytanie dotyczące nowe miejsca zbierania się młodzieży, które znajduje się w pobliżu powstającej nowej siedziby policji. Komendant Puszcz zapewnił, że jego podwładni monitorują wszystkie lokalizacje przyciągające młodych ludzi pilnując, by nie popełniano w nich wykroczeń i przestępstw.

Radny Robert Głąbiński korzystając z okazji skierował swoje słowa do komendanta powiatowego Arkadiusza Zgieba gratulując mu za osobowość i (…) za umiejętność współpracy z Komendą Policji w Mszczonowie. Radny Krzysztof Krawczyk dziękował z kolei za wzmożenie patroli na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa na mszczonowskich osiedlach. Radny Marek Baumel prosił o częstsze wizyty policjantów w okolicy Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w czasie późnych godzin wieczornych, szczególnie w trakcie weekendów. Komendant Puszcz obiecał, że wszystkie wskazane miejsca będą objęte szczególnym nadzorem.

Ostatnim mówcą w punkcie dotyczącym bezpieczeństwa w gminie był prokurator rejonowy Marek Marciniak. W krótkich słowach podkreślił on wzorową współpracę z obydwoma komendami oraz docenił ich sprawne działanie. Przypomniał również o Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, który w tym roku trwa w dniach 20-25 lutego i zachęcił do promowania akcji na terenie gminy.

W ramach podsumowania bezpieczeństwa słowa uznania pod adresem obecnych policjantów i prokuratora skierował przewodniczący Łukasz Koperski, który podkreślił, jak ważne dla Rady Miejskiej jest to, że wszyscy panowie przybyli na sesję osobiście, pomimo wielu obowiązków służbowych. Kierujący pracami RM dziękował za całoroczną służbę, współpracę z samorządem oraz wzmożone wysiłki, które prowadzą do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Mszczonów.

Podjęte uchwały

Teresa Koszulińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Gąba. Omawiana okolica jest zagospodarowana przez tereny leśne i mieszkalne. Projekt uchwały przewiduje podzielenie obszaru w planie zagospodarowania na dwa tereny, co ułatwi procedury zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w przyszłości. Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Ryszard Stusiński przypomniał, że wszystkie projekty uchwał uzyskały pozytywne opinie radnych podczas prac tego organu.

Kolejny zaprezentowany przez Naczelnik projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmował fragment miejscowości Badowo-Dańki. Omawiany teren leży w sąsiedztwie drogi powiatowej 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce a zajmują go głównie nieużytki rolne. Wprowadzenie zmian dopuści w tej okolicy zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, działalność usługową i rolniczą (zabudowa zagrodowa). Trzecia uchwała przedstawiona przez Teresę Koszulińską dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Adamówek. Omawiany teren został wyposażony w kanalizację, co oznacza, że zasadne jest dopuszczenie zabudowy mieszkalnej na jego obszarze. Kolejna z uchwał dotyczyła zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Osuchowie. Działka, której zakup jest planowany, jest niezbędna w celu zbudowania nowej drogi ułatwiającej komunikację w tej miejscowości.  Ostatni projekt przedstawiony przez Naczelnik dotyczył zgody na odpłatne zbycie nieruchomości w pobliżu mszczonowskich Term. Teren ten, po przeprowadzeniu przez inwestora badań geologicznych, ma być przeznaczony pod budowę basenu głębinowego.

Jadwiga Barbulant, Skarbnik gminy Mszczonów, przedstawiła projekty zmian uchwały budżetowej na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Wprowadzone korekty dotyczyły wysokości kwot dochodów i wydatków oraz ich struktury. Następne projekty uchwał przedstawiła Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Pierwszy z nich dotyczył procesu rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów. Kolejny poruszał to samo zagadnienie w kontekście przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych. Treść obydwu uchwał pozostaje bez zmian – korekcie uległa jedynie podstawa prawna, na podstawie której została ona określona. Trzeci projekt dotyczył reorganizacji sieci szkół gminnych, a ostatni – skargi złożonej na Ewę Zielińską (dyrektor ówczesnego ZOPO). Na zakończenie tej części sesji Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła radnym dwa projekty uchwał dotyczące poborów podatku w drodze inkasa. Konieczność korekt w dokumentach wymusiła zmiana sołtysa we wsi Kamionka.

Informacje z działalności Komisji Rewizyjnej i burmistrza Mszczonowa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krawczyk zdał sprawozdanie z jej działalności pomiędzy sesjami. W okresie tym odbyło się jedno posiedzenie kontrolne – w Urzędzie Miejskim. Podczas spotkania analizowano realizację zobowiązań podatkowych przez mieszkańców, umorzenia opłat oraz czynności administracyjne. Przeprowadzona kontrola pozwoliła stwierdzić, że wszystkie te obszary działają prawidłowo a Komisja nie wniosła żadnej uwagi do ich funkcjonowania.

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grzegorz Kurek wydal 3 zarządzenia dotyczące zmiany uchwały budżetowej, zebrania w sprawie wyboru nowego sołtysa wsi Kamionka oraz powołania komisji przetargowej. Włodarz gminy poinformował również RM, że rozpoczęły się prace wstępne na terenie budowy Park of Poland.

Radny Mirosław Wirowski zadał pytanie o pozostałą część terenu przy Termach. W odpowiedz burmistrz powiedział, że dopiero zakończenie pierwszego etapu powstawania parku wodnego pozwoli rozstrzygnąć kwestię wykorzystania tego terenu. Na tym zakończono obrady XXXV sesji Rady Miejskiej, podczas której zatwierdzono wszystkie projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI