Aktualności

Zebranie Walne w OSP Mszczonów

21388W niedzielne południe, 19 lutego 2017 roku, odbyło się doroczne Zebranie Walne członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Z tej okazji w remizie pojawiła się ponad stuosobowa społeczność strażacka w galowych mundurach.

Zebranie już tradycyjnie rozpoczął krótki koncert Orkiestry Dętej OSP Mszczonów – najstarszego tego typu zespołu w Polsce. Po nim odbyło się ślubowanie złożone przez nowo przyjętych członków organizacji. Uroczystą przysięgę od strażackiej młodzieży odebrali Naczelnik Grzegorz Koperski oraz Mirosław Zielonka – Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP.

Sprawozdanie z działalności organizacji za 2016 rok odczytał Sekretarz Zarządu, druh Piotr Olczak. W swoim raporcie przedstawił on, między innymi, stan osobowy jednostki oraz jego zmiany (nowi członkowie i rezygnacje), ilość i rodzaj zakupionego sprzętu oraz wyposażenia, liczbę wyjazdów na interwencje, liczbę zebrań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Druh Olczak pokrótce opisał także działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz Orkiestry Dętej w minionym roku. Członek Zarządu Adam Narożny przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe omawiając dochody i wydatki w  2016 r. W swoim wystąpieniu streścił on także plan ekonomiczny na 2017 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej złożył członek organu Paweł Grzelak. Po omówieniu działalności kontrolnej, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, wnioskował on o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP. Następnie głos zabrała Marta Sadowska, sekretarz Klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażak”, która w swoim wystąpieniu przedstawiła funkcjonowanie HDK w minionym roku oraz podkreślała, jak cennym, ratującym życie, darem jest krew. Na zakończenie części sprawozdawczej głos zabrał ponownie Sekretarz Piotr Olczak, który przedstawił plan działalności na 2017 r. Po krótkiej dyskusji uczestnicy Zebrania Walnego OSP zatwierdzili wszystkie przedstawione dokumenty.

W ramach wolnych wniosków głos zabrali zaproszeni na spotkanie goście. Jako pierwszy wystąpił burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, który podziękował wszystkim strażakom za ich ofiarną, codzienną służbę. Gospodarz gminy Mszczonów nie krył słów uznania dla sprawnego funkcjonowania jednostki, która, jak podkreślił, jest wzorem dla wielu okolicznych OSP.

Andrzej Oklesiński, z Biura Logistyki Komendy Głównej PSP, także dziękował mszczonowskim strażakom za wytrwałość i poświęcenie, które owocują pracą na bardzo wysokim poziomie. Podkreślił także znaczenie jednostki, w tym jej funkcję wychowawczą i kulturotwórczą oraz, oczywiście, jej wpływ na bezpieczeństwo gminy. Komendant Powiatowy PSP Roman Murgrabia oprócz gratulacji za kolejny rok doskonałej działalności, przedstawił także pokrótce działalność strażacką w gminie Mszczonów i powiecie żyrardowskim. Na zakończenie głos zabrał Prezes Zarządu Powiatowego OSP, Waldemar Suski, który omówił kilka zmian w przepisach – m.in. projekt ustawy, która przyznawałaby dodatkowe świadczenia emerytalne aktywnym członkom OSP. Zebranie zakończyło zatwierdzenie uchwał i wniosków zgłoszonych podczas spotkania.

Dagmara Bednarek, GCI