Edukacja

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 sierpnia 2018 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji były analiza wydatków ponoszonych na oświatę oraz ocena stanu przygotowań do nowego roku szkolnego. Radni zaopiniowali także projekty uchwał na sesję RM.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: radna Renata Siwiec, radny Robert Głąbiński, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Piotr Chyła oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Wydatki oświatowe oraz przygotowania do nowego roku szkolnego

O wydatkach ponoszonych w gminie na oświatę opowiedziała dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. W pierwszym półroczu 2018 r. budżet przez nazonczy na edukację objął m.in. koszty funkcjonowania placówek oświatowych i CUW, dowozu dzieci, stypendiów socjalnych i motywacyjnych. Dotacje dla trzech klubów malucha na terenie gminy wyniosły łącznie 24 200 zł. Niepubliczne Przedszkole Smerfolandia otrzymało z budżetu 303 050 zł a Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” – 304 940 zł. Wydatki na dowożenie uczniów pochłonęły w ciągu pół roku kwotę 346 324 zł. Kolejnym kosztem były stypendia socjalne, których łączna wartość w omawianym okresie wyniosła 49 341 zł oraz motywacyjne – 20 150 zł.

Od 1 września roku sieć szkół publicznych na terenie gminy obejmie: trzy szkoły podstawowe o strukturze klas 1-8: w Mszczonowie, Lutkówce i Piekarach, dwie placówki z oddziałami 1-3: we Wręczy i Bobrowcach oraz jednostkę z klasami 4-8 w Osuchowie. Przez najbliższy rok funkcjonować będą oddziały gimnazjalne przy SP Mszczonów oraz Osuchów. Ewa Zielińska zaprezentowała także dane dotyczące poszczególnych szkół: SP Mszczonów – 40 oddziałów i 878 uczniów, SP Osuchów – 8 oddziałów i 143 uczniów, SP Lutkówka – 10 oddziałów i 144 uczniów, SP Bobrowce – 4 oddziały i 54 uczniów,  SP Wręcza – 6 oddziałów i 40 uczniów, SP Piekary – 10 oddziałów i 173 uczniów. Łącznie na terenie gminy funkcjonować będzie 89 klas z 1666 uczniami. Dyrektor CUW poinformowała także, że dzięki 100 nowym miejscom w oddziale Miejskiego Przedszkola wszystkie zgłoszone do edukacji na tym poziomie dzieci mogły podjąć naukę w tejże placówce. Ewa Zielińska opowiedziała także o dwóch programach edukacyjnych, dla szkół podstawowych w Mszczonowie i Osuchowie, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaopiniowane projekty uchwał

Kierownik MOPS Barbara Ciszewska przedstawiła projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu instytucji. Zarządzająca Ośrodkiem przedstawiła także sprawozdanie z działalności jednostki w pierwszym półroczu 2018 r. Od stycznia do czerwca m.in. pracownicy MOPS wydali 3180 decyzji, opieką dwóch asystentów objętych było 17 rodzin, otwarto procedurę 19 „Niebieskich Kart” a 20 z nich – zakończono, wydano 287 lokalnych Kart Dużej Rodziny a także zorganizowano piknik rodzinnych w Badowie Górnym dla 87 osób – klientów Ośrodka.

Wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła jej przewodnicząca, Jadwiga Laskowska. Sprawozdanie to było już przedstawiane w dniu 20 sierpnia podczas Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.

Dagmara Bednarek, GCI