Aktualności, Wydarzenia

Z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 22 sierpnia 2018 roku, odbyła się LV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której wysłuchano informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zatwierdzono uchwały dotyczące m.in. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, poboru podatków i opłat za odpady komunalne w drodze inkasa oraz zmian budżetu na 2018 r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Przed rozpoczęciem obrad zmiany do ich porządku zgłosiły w imieniu burmistrza Mszczonowa: kierownik Barbara Ciszewska – projekt uchwały zatwierdzającej jednolity tekst statutu MOPS i naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak – projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Mszczonów, w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Mszczonów godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Działalność GKRPA i MOPS

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła przewodnicząca Jadwiga Laskowska. Do końca czerwca 2018 r. wydatki GKRPA wyniosły 115 644,92 zł. Ze środków tych sfinansowano m.in. świadczenia społeczne (kolonie, wycieczki, pomoc rzeczowa i finansowa), zakup materiałów i wyposażenia świetlicy środowiskowej, dożywianie dzieci, usługi pozostałe i koszty organizacyjne organu. Komisja zrealizowała także inne działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, m.in. warsztaty i spektakle tematyczne.

O działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opowiedziała jego kierownik, Barbara Ciszewska. Od stycznia do czerwca 2018 r. na zadania własne gminy (zasiłki okresowe, schronienie Monar-Markot, posiłki, usługi opiekuńcze, zasiłki celowe i niepieniężne, sprawienie pogrzebu) Ośrodek przeznaczył 1 176 475,92 zł. Zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenie opiekuna, zasiłki celowe, posiłki, świadczenia rzeczowe, doposażenie punktów wydawania posiłków w szkole) pochłonęły środki w wysokości 6 129 393,04 zł.

Podjęte uchwały

Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, przedstawiła dwa projekty uchwał zatwierdzających do realizacji projekty edukacyjne, które będą realizowane z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Pierwszy z nich nosić będzie nazwę „Szkoła w działaniu” i będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Osuchowie. Projekt obejmować będzie dziewięć działań:  realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów; doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów opartych na metodzie eksperymentu; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów; realizacja zajęć organizowanych poza szkołą; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształceniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Całkowita wartość projektu wynosi 362 492,54 zł, z czego kwota dofinansowania – 343 854,54 zł. Wkład własny gminy Mszczonów w jego realizację, to 18 638,00 zł.

Drugi projekt nosi nazwę „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” i będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 843 427,74 zł (dofinansowanie – 800 758,74 zł, wkład własny gminy –  42 669,00 zł). Projekt przewiduje wykonanie jedenastu zadań: realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów; doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki; realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów pn.: „Młodzi eksperymentatorzy”; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów; realizację zajęć organizowanych poza szkołą; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (typ projektu 4b); realizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; przygotowanie nauczycieli do nauczania i terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami z niepełnosprawnością intelektualną a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

Zgody na zbycie dwóch nieruchomości położonych w Mszczonowie dotyczyły dwie uchwały, które zaprezentowała naczelnik Teresa Koszulińska. Przedstawiła również projekt dokumentu w sprawie nadania nazwy nowej, mszczonowskiej ulicy. Właściciele posesji, które są przy niej położone, postulowali, by uzyskała ona za patrona Dywizjon 303. W związku z wątpliwościami, które radni zgłosili podczas wcześniejszych obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Członkowie RM zaapelowali do właścicieli nieruchomości położonych przy tej ulicy, by jeszcze raz przemyśleli swoją propozycję i być może zdecydowali się na nazwę bardziej pasującą do reszty w tej okolicy.

Projekt uchwały dotyczący ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mszczonów przedstawiła Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej. Drugi dokument dotyczył zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia. Ostatni projekt uchwały przedstawiony przez naczelnik Wolak dotyczył zasięgnięcia opinii sołectw w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Mszczonów godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Z upoważnienia skarbnik gminy, Grzegorz Borowski przedstawił dwie uchwały dotyczące poboru podatków i opłat za odpady komunalne w drodze inkasa. Ich podjęcie jest konieczne w związku z wyborem nowego sołtysa dla miejscowości Olszówka – Nowy Dworek i wprowadzeniem nowego nazwiska do wykazu inkasentów.

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zmiany w bieżącym budżecie gminy oraz wynikające z nich korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku wprowadzonych poprawek dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. wyniosą 78 933 000,01 zł, a wydatki – 84 107 877,01 zł. Naczelnik opowiedziała również zebranym o projekcie uchwały dotyczącym udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. Przekazane środki w wysokości 20 648 zł zostaną wykorzystane na przeprowadzenie remontu fragmentu drogi powiatowej Mszczonów – Piekary – Wygnanka.

Kierownik Barbara Ciszewska przedstawiła projekt uchwały dotyczący ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Konieczność tę spowodowało uruchomienie programu rządowego „Za życiem”.

Wolne wnioski i sprawy różne

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Mszczonowa wydał dwanaście zarządzeń m.in. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz komisji oceniającej nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego i zmian w budżecie na rok bieżący.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek zaprosił wszystkich zebranych na Gminne Dożynki w Osuchowie, które odbędą się 9 września. Opowiedział także o ogólnopolskiej inicjatywie leśników, która dotyczy upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Lokalni opiekunowie lasów chcieliby z tej okazji posadzić dąb w parafii pw. św. Ojca Pio w Mszczonowie. Po uzgodnieniu z księdzem proboszczem uroczystość zaplanowano na 23 września – dzień parafialnego odpustu. Wiceprzewodniczący Marek Zientek serdecznie zaprosił zebranych na to wydarzenie. W imieniu wyborców radny poruszył także temat ul. Królewskiej w miejscowości Strzyże, która jest bardzo zarośnięta, co utrudnia widoczność szczególnie na zakrętach. Wiceprzewodniczący prosił także o postawienie przy tej drodze znaku ograniczenia tonażu pojazdów, ponieważ jest ona niszczona przez transport o znacznej wadze.

Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński apelował,  by w przyszłości pomyśleć o usytuowaniu spowalniaczy na drogach prowadzących do wiejskich szkół. Radny Krzysztof Krawczyk prosił o zwiększenie liczby patroli policyjnych w obszarze skweru i budynku Geotermii Mazowieckiej z uwagi na liczne zakłócenia spokoju w godzinach wieczornych. Korzystając z okazji przewodniczący Koperski zwrócił się z prośbą o ograniczenie prędkości i tonażu dla przejazdów przez ul. Grójecką. Radny Robert Głąbiński postulował zwiększenie liczby urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw (osiedle Północna). Burmistrz Kurek obiecał przyjrzeć się wszystkim zgłoszonym problemom i postulatom. Na tym zakończono obrady sesji Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI